FacebookInstagramTwitterPinterestTumblre-mail
Benedetti

Cookiebeleid ➔ We plaatsen geen cookies* op onze website!

(* Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt)

BENEDETTI NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Vital Celen (privacy@benedetti.be).

Verwerkingsdoeleinden

Benedetti NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit), profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
* (a) toestemming (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
* (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
* (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
BENEDETTI NV stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal BENEDETTI NV u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de BENEDETTI NV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BENEDETTI NV verbonden zijn of met enige andere partner van BENEDETTI NV;
BENEDETTI NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. BENEDETTI NV zal nooit uw gegevens verkopen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@benedetti.be

Klacht

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - (commission@privacycommission.be).

BENEDETTI NV
Maatschappelijke zetel:
Grote Baan 96 1/1, 2235 Hulhsout
privacy@benedetti.be

Toonzaal en atelier:
Benedetti Interieur
Nijverheidsstraat 1, 2235 Hulshout
Tel: +32 (0)15 222 753U kunt er gerust op aan dat we geen misbruik zullen maken van uw persoonlijke gegevens. Dat is beloofd.